Ispunite obrazac sa svojim podacima i kratkim opisom, a potom datoteke priključite pripadajućim poljima. Sve priče, oglase i reklame koje objavimo moći ćete da pronađete u novinama Tamo daleko.

Na naš portal biće postavljeni svi vaši tekstovi i fotografije koji su zanimljivi i društveno prihvatljivi, odnosno nemaju uvredljiv ili zakonom zabranjen sadržaj, kao ni političku konotaciju. Treba da budu objavljeni u skladu sa književnim normama srpskog jezika, pri čemu imamo pravo redakture, lekture i korekture. Naša pomoć u obradi vaših tekstova neće uticati na sadržaj, stil i poruke koje šaljete. 

Predviđena pretplata sadrži pravo da objavimo do 30 sadržaja, po vašem izboru, obima do jedne strane. To mogu da budu vesti ili druge novinarske forme, fotografije, reklame, oglasi… Izbor je vaš!